SALK – Onderwijs

De Vlaamse regering, bevoegd voor onderwijs, heeft een zware verantwoordelijkheid om voor Limburg het tij te doen keren. Er is nood aan een onderwijsbeleid met oog voor een synergie tussen een degelijk technisch onderwijs, sterke hogescholen en de universiteit dat voldoende gericht is op het bedrijfsleven. Degelijk onderwijs moedigt een dynamisch ondernemerschap aan en zet in op creativiteit en economische diversiteit, faciliteert en moedigt eigen onderzoek aan (Limburgs spoor en verbreding E313 en 314) en industriële vernieuwing (nanotechnologie bijv.).

Het feit dat technische richtingen en het beroepsonderwijs in onze maatschappij lager aangeschreven staan dan het algemeen secundair onderwijs is voor een groot deel te wijten aan het onderscheid tussen arbeiders- en bediendenstatuten. Het verschil in perceptie strookt helemaal niet meer met de huidige realiteit. Ook daarom moeten beide statuten snel en volledig worden gelijkgeschakeld, maar niet op de inconsistente en ondoordachte wijze waarop de huidige federale regering tewerk gaat.

Op kortere termijn moeten veel meer inspanningen gebeuren inzake het wegwerken van de taalachterstand bij allochtone leerlingen. De initiatieven die op dit vlak reeds werden genomen op provinciaal niveau zijn onvoldoende. Taalachterstand resulteert immers onvermijdelijk in leerachterstand en schoolmoeheid. De invoering van taalbadklassen voor leerlingen met taalproblemen, het liefst zo vroeg mogelijk in de schoolloopbaan, helpt kort op de bal te spelen om leerproblemen in de kiem te smoren en alle toekomstkansen open te houden voor taalzwakkere leerlingen. Minder leerproblemen betekent een grotere kans om af te studeren met een diploma, waardoor de ongekwalificeerde uitstroom bij allochtone leerlingen vermindert en er dus minder kans is om in de (langdurige) werkloosheid terecht te komen.

Opleidingen dienen om competenties te versterken, in het kader van levenslang leren. Onderwijs moet onderwijs blijven en niet een middel zijn om alle problemen van maatschappelijke, economische en persoonlijke aard op te lossen. Op die manier gaan te veel lesuren verloren. De vorming moet belangrijker zijn dan de manipulatie van de geest. Jongeren moeten opgroeien als flexibel ingestelde, verantwoordelijke, kritische geesten met een algemeen geaccepteerd normen-en-waarden-besef van en in de moderne Westerse samenleving.