SALK – Economie

Prioritair in Limburg is niet de bevolkingsgroei maar wel de groei van de tewerkstelling, gecontroleerde groei van industrieterreinen en logistieke infrastructuur.

KMO’s zijn ontegensprekelijk onze economische motor en de kracht van Limburg. Microbedrijven zorgen voor een industrieel weefsel en een verankering in onze provincie. Volgens de cijfers uit 2010 werden 45% (122.445) van alle jobs in Limburg, aangeboden bij micro-ondernemingen en KMO’s, d.w.z. bedrijven met minder dan 50 werknemers.

Innovatie kost echter veel tijd en geld, maar zulks neemt niet weg dat hieraan voortdurend aandacht moet besteed worden. Tijd en geld die onze KMO’s niet hebben. LRM heeft hierin dus haar rol te spelen en ook de GIMV mag zich niet onbetuigd laten. Innovatie moet echter meer zijn dan alleen maar steun aan hoogtechnologische initiatieven.

Er moet voldoende beschikbare ruimte gecreëerd worden om te kunnen ondernemen tegen haalbare prijzen en voorwaarden. Brownfields dienen gesaneerd te worden en ontwikkeld. Afgedankte militaire domeinen moeten zo snel mogelijk veranderen van bestemming en hun industriële rol spelen in ons toekomstig economisch weefsel.

Limburg kan in de toekomst meer op de voorgrond komen als hinterlandregio van de “mainport Antwerpen”. De haven van Antwerpen speelt aardig mee op de wereldmarkt, is het zicht van Vlaanderen op de wereld en bevoorraadt een groot stuk van Europa. Limburg is vanuit geografisch oogpunt ideaal gesitueerd om haar centrale rol te spelen als logistieke poort in de meest welvarendste Europese regio. Studies van LRM, POM, ERSV, NV De Scheepvaart en het Antwerps Gemeentelijk havenbedrijf wijzen dit uitvoerig uit. Met deze bedreiging dat de logistieke poort Luik haar grootste concurrent is.

Ondanks de 6 staatshervormingen spelen de versplinterde beslissingsbevoegdheden op gebied van o.a. verkeer en mobiliteit ons parten in de wafelijzerpolitiek van België.

Het ENA project (Economisch Netwerk Albertkanaal ) moet ten volle benut worden en geoptimaliseerd. Milieu overwegingen moeten soms wijken om economische belangen in bepaalde grote projecten te kunnen realiseren.

De oude administratie van douaneactiviteiten dient uitgebouwd te worden tot een formeel netwerk ondersteund door moderne communicatiemiddelen. De Limburgse administraties moeten voldoende middelen ter beschikking krijgen om een logistieke innovatieve inhaalbeweging te ondergaan. De universiteit moet haar verantwoordelijkheid opnemen en haar innoverende karakter verder positief en actief terugkoppelen naar het bedrijfsleven .

De Limburgse ambitie mag niet verzanden in het getouwtrek van de machtsblokken en hun politieke vrienden. Zij moet hoger en verder reiken. Vlaams Belang Limburg kan zich niet van de indruk ontdoen dat het SALK-geld in feite reeds voor een groot stuk verdeeld is tussen de traditionele machtsblokken. Een nieuwe kapitaalsinjectie kan blijkbaar niet gebeuren zonder dat belangrijke spelers langs de kassa passeren. Er was de – op het eerste gezicht – strategische blunder vanwege de Vlaamse overheid om al de Limburgse gemeenten zogenaamde ‘fiches’ te laten indienen, waarmee al meteen ontegensprekelijk de perceptie ontstaan is dat iedereen in de pot zou mogen meegraaien, of het nu (minstens) op bovenlokaal vlak Limburg ten bate komt of niet.

 

Vlaams Belang herhaalt dat LRM en LSM nuttige instrumenten kunnen zijn voor de verdere sociaal-economische ontplooiing van Limburg. Het feit dat zij nog te vaak politiek aangestuurd worden maakt het noodzakelijk om regelmatig interne en externe controles te laten plaatsvinden. Eveneens is een kritische doorlichting nodig van de netwerken waarbinnen zij fungeren, en waarvan zij zich bedienen en ook laten bedienen.