SALK – Concrete actiepunten

Afstoppen van ongekwalificeerde instroom in de arbeidsmarkt.

Zoeken naar formules die het verdringingseffect op de eigen arbeidsmarkt door goedkopere buitenlandse arbeiders afremmen (bijvoorbeeld in de bouw- , schoonmaak en transportsector).

Een algemene intensieve aanpak van de werkloosheidsproblematiek voor heel Limburg met een duidelijke focus op de mijnregio;

Optimaliseren activeringsbeleid:

  • Actieve screening van werklozen in functie van hun competenties – onmiddellijk of waar nodig via bijscholing of omscholing. Dit zal gekoppeld moeten worden aan een verhoging van de opleidingscapaciteit.
  • Het inzetten van ‘job coaches’: gemotiveerde en geëngageerde mensen die werklozen – in het bijzonder werkloze jongeren – op weg naar werk helpen en ervoor zorgen dat ze hun job (kunnen) vasthouden.
  • Actieve job hunting: het detecteren van jobs die in Limburg vacant zijn, of die buiten de provincie vacant zijn en waar werklozen uit Limburg naar toe geleid kunnen worden. Naast de focus op knelpuntberoepen (voornamelijk technische beroepen, bouw, …) bedoelt het Vlaams Belang onder andere ook grote aantallen jobs die vacant zijn bij de NMBS, politie, leger, de zorgsector, …

Begeleiden van werknemers op de arbeidsmarkt:

  • De realisatie van een expertisecentrum rond opvoedingsondersteuning en leerbegeleiding met als doel enerzijds expertise bundelen over de aanpak van de problematiek van de schoolse achterstand en anderzijds het vinden van antwoorden op de toenemende school- en arbeidsmarktproblemen van een in getal sterker wordende groep allochtone nieuwkomers en kinderen met leerproblemen in het algemeen.
  • In te zetten op attitudetraining (een niet te onderschatten en toenemend fenomeen) en scholing van werkloze jongeren. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om de grote groep jongeren die nu reeds werkloos is en die de eerstvolgende jaren op de arbeidsmarkt komt niet verloren te laten gaan voor de toekomst. Hiervoor zijn aangepaste trajecten nodig die attitudevorming combineren met het leren van technische vaardigheden.
  • In te zetten op een preventieve en effectieve aanpak van taal-, ontwikkelings- en onderwijsachterstand. Dit kan uiteraard niet los gezien worden van de sinds jaar en dag reeds falende migratiepolitiek.

Begeleiden van micro-ondernemingen en KMO’s in moeilijkheden:

  • Depistagedienst van de handelsrechtbanken meer en betere omkadering bieden.
  • Soepele regeling uitwerken en afspreken tussen enerzijds de financiers (banken) en anderzijds de overheid (handelsrechtbank, RSZ en BTW diensten)
  • Heel Limburg moet een beschermde zone worden met fiscale, sociale en RSZ-voordelen voor wie investeert en personeel in dienst neemt.
  • Middenstand en ondernemersorganisaties inzetten in bemiddelingsactiviteiten.

Het Vlaams Belang benadrukt dat SALK slechts een druppel op een hete plaat is indien de hogere overheden in gebreke blijven om de nodige maatregelen te treffen die de economie in haar geheel en deze van Limburg in het bijzonder aanzwengelen. In dit verband blijven wij hameren op de noodzaak van minstens – namelijk zo de Vlaamse onafhankelijkheid nog niet onmiddellijk intreedt en er dus een tussenstap nodig is in afwachting dat België aldus ordelijk en definitief zal worden opgedeeld – het afbakenen van homogene bevoegdheidspakketten, zoals vooropgesteld door de 5 resoluties van het Vlaams Parlement in 1999.