Actieplan Limburg

VERKIEZINGEN 2014

PROGRAMMA VLAAMS BELANG LIMBURG

 Vlaams Belang Limburg heeft een actieplan bestaande uit 10 punten opgesteld om de achterstand waarmee Limburg traditioneel te kampen heeft weg te werken. De uitvoering van het zoveelste Limburgplan ‘SALK’ dreigt namelijk te ontsporen door foute strategische keuzes en door politiek gekrakeel achter de schermen. Tijd voor een nieuwe, weldoordachte en consequente visie, fris van de lever, zonder taboes of hele en half verborgen politieke agenda’s en achterhoedegevechten van de 4 sleurpartijen.

 

1. MOBILITEIT: ONTSLUITING NU!

De ontsluiting van Limburg via het treinspoor is een absolute prioriteit: lijn 18, lijn 20 en later ook de IJzeren Rijn kunnen zowel voor personen- als goederenvervoer de mobiliteit optimaliseren. Er is geen nood aan een Spartacus-tramlijn van Hasselt naar Maastricht, in tegenstelling tot de uiterst dringende en noodzakelijke bediening van Noord-Limburg. De kostprijs van de tram overtreft vele malen de (her)ontsluiting via het spoor en is bedroevend inefficiënt. Men zou dit kapitaal veel doelmatiger kunnen aanwenden door minder mobiele Limburgers een vervoer op maat aan te bieden. De omleidingsweg voor het Noord-Zuid-traject moet dringend gerealiseerd worden. Een extra rijvak voor de E313- en de E314-autosnelwegen is evenmin een overbodige luxe.

 Kostprijsberekening:

– Spoorwegen lijn 18 en lijn 20: 80 miljoen euro : deze schatting overtreft ruim de berekeningen van experten, zoals deze van bijv. Comité Lijn 20. Let wel: dit bedrag geldt in surplus, en dient te worden geïnvesteerd bovenop de reeds voorziene sommen, en waarbij voor het Vlaams Belang niet de door de NMBS gereduceerde investering van 74 miljoen moet worden gerealiseerd, doch minstens het oorspronkelijk voorziene bedrag van 101 miljoen euro in het plan 2013-2025.

– Autowegen: 120 miljoen euro voor de E313, 15 miljoen euro voor de E314 (vergelijk met de kosten voor de aanleg van de extra strook tussen Leuven en Brussel 2013-2014)

– Noord-Zuid omleiding: 50 miljoen euro

– Openbaar vervoer: 1.000 minder mobiele Limburgers/dag vervoeren voor gemiddeld 100 euro per reiziger = 100.000 euro/dag = 40 miljoen euro in totaal

 

2. LOGISTIEKE POORT OP HET HINTERLAND OPENEN

Door een optimale ontsluiting zou Limburg eindelijk de transitfunctie tussen Antwerpen en het hinterland van de Euregio kunnen vervullen. Limburg mag geen blinde vlek blijven op logistiek vlak en moet profijt kunnen halen uit de strategisch zeer gunstige ligging: bijna centraal in een perimeter van 500 kilometer die zich nog steeds in de wereldtop situeert wat koopkracht en welvaart betreft. Een trimodale logistieke poort is een must.

Kostprijs: 100 miljoen euro om de trimodaliteit van de logistieke poort te bewerkstelligen, die uiteraard mee ondersteund wordt door de investeringen onder 1. hierboven.

NB: in plaats van Spartacus ten voordele van een beperkt en toch eerder select publiek van reizigers ter beschikking te stellen wordt middels de hierboven genoemde investeringen onder 1. en 2. zowel het goederen- als het personenvervoer gelijkmatig gespreid over de hele provincie, zowel geografisch als per maatschappelijk segment.

 

3. BEDRIJVEN AANTREKKEN EN KMO-NETWERK ONTPLOOIEN

Indien mobiliteit en logistiek ontwikkeld worden zal Limburg twee extra troeven in handen hebben om ondernemingen aan te trekken; de negatieve spiraal die ontstaan is door de sluiting van Ford Genk zal dan in positieve richting kunnen omgebogen worden.

Kostprijs sanering, vrijmaking en ontsluiting bedrijfsterreinen: 10 miljoen euro, met name gemiddeld om en bij de 250.000 euro per gemeente, ter ondersteuning van de ontwikkeling van terreinen in alle gemeenten.

4. WERKGELEGENHEID SCHEPPEN

Indien de 3 hiervoren genoemde actiepunten voldoende gerealiseerd worden, staat de deur open voor de creatie van heel wat nieuwe jobs. In Limburg dient bijzondere aandacht te worden besteed aan jonge werklozen, zeker ook van allochtone origine. Via job-coaching, attitudetraining en intense begeleiding kunnen jongeren geresponsabiliseerd worden om de weg naar de arbeidsmarkt te vinden.

 

Kostprijs: 250 FTE jobcoaches voor 5.000 Limburgers: 25 miljoen euro (50.000 euro/jobcoach, loonkost plus huisvesting in werkwinkels en specifieke opleiding)

 

5. ONDERWIJSLANDSCHAP UITBOUWEN

Het feit dat Limburgse jongeren het er in sommige statistieken op het vlak van onderwijs minder goed vanaf brengen heeft niets te maken met de kwaliteit van het Limburgs onderwijs. Het Limburgs onderwijslandschap mag en moet integendeel verder uitgebouwd worden. In het bijzonder moet er naar gestreefd worden om via het onderwijs de toegang van jongeren tot zelfstandig ondernemerschap en de begeleiding van starters in samenwerking met de werkgeversorganisaties te vergemakkelijken. 

Kostprijs: 15 miljoen euro

 

6. HANDELSKERNEN, HORECA EN TOERISME KOESTEREN 

Limburg heeft geen nood aan nieuwe toeristische trekpleisters. Sommige geplande deelprojecten van SALK (oude rentmeesterwoning Alden Biesen, Avonturenberg Beringen, Terhills in het Maasland,…) dreigen namelijk de veel geplaagde horeca en de traditionele handelskernen verder in de hoek te drummen waar de klappen vallen. Aandacht en ondersteuning dienen uit te gaan naar het bestaande aanbod.

Kostprijs: 10 miljoen euro ter ondersteuning van de lokale bestuursechelons om de leegstand in de handelskernen te bestrijden.

 

7. IMMIGRATIE EN ISLAMISERING AFSTOPPEN

Niet alleen traditionele grote gemeenten uit de mijngordel zoals Genk, Beringen en Maasmechelen hebben te lijden onder immigratieoverlast en islamisering, ook kleinere gemeenten zonder uitgesproken mijnverleden zoals Leopoldsburg, Maaseik en Bilzen komen stilaan meer onder druk te staan. De invoering van een immigratie- en islamiseringsindex moet dergelijke gemeenten in staat stellen om een stop te zetten op de toevloed van immigranten.

Kostprijs: 0 euro

 

Het komt Vlaams Belang Limburg te delicaat voor om het financieel plaatje uitsluitend voor één provincie te berekenen, doch het is evident dat deze maatregel reeds op korte tot middellange termijn meer zal opbrengen dan dat deze zal kosten.

 

8. CRIMINALITEIT EN OVERLAST CONSEQUENT AANPAKKEN

Drugs- en grenscriminaliteit leggen een extra zware last op een bij uitstek perifeer gelegen provincie als Limburg. Het fenomeen grenscriminaliteit verdient prioriteit en moet een apart hoofdstuk uitmaken binnen het Nationaal Veiligheidsplan, aangezien de aanpak ervan binnen het NVP momenteel versnipperd is. De gebeurtenissen in Meulenberg tonen tenslotte aan dat nultolerantie ook in Limburg soms al wel eens zinvol zou kunnen zijn…

Kosten: federaal te verhalen

 

9. WELZIJN

De ‘W’ van ‘Welzijn’ staat ook in Limburg helaas al te vaak voor ‘Wachtlijsten’. Ondanks talrijke beloftes zijn de wachtlijsten voor gehandicapten- en ouderenzorg, bijzondere jeugdzorg, kinderopvang etcetera onder het beleid van minister van Welzijn Jo Vandeurzen niet weggewerkt, wel integendeel.

Kostprijs: 100 miljoen euro specifiek voor Limburg, als startkapitaal voor lokale initiatieven in zake opvang van bejaarden en gehandicapten, uiteraard gecoördineerd door het Vlaams bestuursniveau.

 

10. ARMOEDE

Op dit stuk dient vooral te worden gefocust op de traditionele mijngemeenten. Voldoende sociale mix in nieuwe maar ook in te vernieuwen woonwijken en buurten is prioritair. Alle OCMW’s en sociale huisvestingmaatschappijen dienen autochtone behoeftigen evenveel aandacht te schenken en steun te verlenen.

 

Kostprijs: 100 miljoen euro

 

 

* TOTALE KOSTPRIJS: 665 miljoen euro

* FINANCIERING VIA BESCHIKBARE AAN LIMBURG TOEGEWEZEN MIDDELEN:

                                                              235 miljoen euro van de Spartacus-lijn Hasselt-Maastricht

                                                           + 315 miljoen euro van SALK

 

  TOTAAL TER BESCHIKKING:          550 miljoen euro

  OPENSTAAND SALDO:                   115 miljoen euro

 

  FINANCIERING OPENSTAAND SALDO:

Dit saldo is niet meer dan de kostprijs van tal van megaprojecten (de treinstations van bijv. Bergen en Antwerpen of de Spartacus-tram) in en buiten Limburg. De terugverdieneffecten van de voorgestelde maatregelen mogen evenmin onderschat worden en zouden reeds op middellange termijn het kleine gat in bovenstaand budget kunnen dichtrijden. En met welgemeende knip- en pretoogjes gaan wij er van uit dat politici die men bijvoorbeeld ‘mijnheer en mevrouw SALK’ pleegt te noemen voldoende middelen uit hun huwelijkscontract kunnen putten om dit kapitaal te voorzien, gelet ook op de bemiddelde politieke families waaruit zij stammen. En dan bedoelen we niet zozeer financieel kapitaal, dan wel de oranje en rode tintjes die macht en invloed op diverse bestuursniveaus kleur geven. Ook diegenen die de afgelopen legislatuur aan het federale palet een blauw tintje toevoegden aan het beleid, en op het Vlaamse niveau een weinig geel, zouden voor Limburg een extra tandje moeten kunnen bijsteken!

 

 

LAST BUT NOT LEAST, PUNT 11. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN ‘BRUSSEL’

Het Vlaams Belang benadrukt dat de Vlaamse en de federale regering hun verantwoordelijkheid moeten opnemen en de broodnodige maatregelen dienen te treffen op het vlak van de loonkosten, de pensioenen, de wachtlijsten, de mobiliteit, enz… Zoniet is de SALK-pot aangevuld met de door ons voorgestelde Spartacus-besparing weggegooid geld. Het is aan de vertegenwoordigers van de traditionele partijen in Limburgers om op dit stuk eindelijk eens wat harder op tafel te slaan.

 

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail